Có 1 kết quả:

hà nội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên thủ đô nước Việt Nam trước năm 1954, tức là Thanh Thăng Long cũ.