Có 1 kết quả:

hà thành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ Hà Nội.

Một số bài thơ có sử dụng