Có 1 kết quả:

hà vực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất hai bên sông. Như Lưu vực.