Có 1 kết quả:

hà cừ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sông ngòi khe rạch.