Có 1 kết quả:

triêm ô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhuốm bẩn. Nhiễm lấy cái xấu xa.

Một số bài thơ có sử dụng