Có 1 kết quả:

duyên hà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Duyên giang 沿江.