Có 1 kết quả:

tuỵ hà

1/1

tuỵ hà

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sông Tuỵ Hà (ở tỉnh An Huy của Trung Quốc)