Có 1 kết quả:

thâm giao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bạn bè chơi thân với nhau. Đoạn trường tân thanh : » Một lời đã trót thâm giao «.