Có 1 kết quả:

khê khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ hoa sen.