Có 1 kết quả:

vô quân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không biết có vua, ý nói bất trung.

Một số bài thơ có sử dụng