Có 1 kết quả:

vô hậu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không có con cái nối dõi về sau.

Một số bài thơ có sử dụng