Có 1 kết quả:

bản bản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sách in, tức là in bằng bản in, chứ không phải là viết tay.