Có 1 kết quả:

sinh khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khách lạ, người lạ mặt.

Một số bài thơ có sử dụng