Có 1 kết quả:

sinh tức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Sinh lợi 生利.