Có 1 kết quả:

sinh lộ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con đường sống, đem lại sự sống ( trái với tử lộ ).

Một số bài thơ có sử dụng