Có 1 kết quả:

giáp bảng

1/1

giáp bảng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bảng bia tiến sĩ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ người đậu tiến sĩ. Thơ Nguyễn Khuyến có câu: » Mảnh giấy làm nên thân Giáp bảng «.

Một số bài thơ có sử dụng