Có 1 kết quả:

á thanh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cũng như Á ngữ 瘂語.