Có 1 kết quả:

bạch quyển

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cuốn giấy trắng tinh, chưa viết chữ gì. Nói về người đi thi mà không làm được bài.