Có 1 kết quả:

bạch thương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ mùa thu. Vì trong Ngũ sắc thì mùa thu thuộc Bạch, trong Ngũ âm thì mùa thu thuộc Thương.