Có 1 kết quả:

bạch sĩ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Học trò nghèo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người học trò nghèo. cũng như Hàn sĩ.