Có 1 kết quả:

bạch đái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cũng gọi là Bạch đái hạ 白帶下, tức bệnh ra huyết trắng của đàn bà.