Có 1 kết quả:

bạch nghiệp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, chủ cái nghiệp trong trắng, cái nghệp tốt.