Có 1 kết quả:

bạch nhiệt đăng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại đèn đốt do một sợi kim khí quá nóng mà phát ánh sáng.