Có 1 kết quả:

bạch nhãn

1/1

bạch nhãn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

coi thường, coi khinh

Từ điển trích dẫn

1. Tròng mắt có nhiều phần trắng.
2. Chỉ mắt nhìn giận giữ, để lộ ra nhiều phần tròng trắng, biểu thị khinh bỉ. ★Tương phản: “thanh nhãn” 青眼.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mắt trắng. Chỉ cặp mắt giận giữ, nhìn chỉ thấy lòng trắng — Chỉ con mắt hoặc cái nhìn khinh bỉ.

Một số bài thơ có sử dụng