Có 1 kết quả:

bạch bút

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây bút giắt theo trong phẩm phục của quan từ thất phẩm trở lên.

Một số bài thơ có sử dụng