Có 1 kết quả:

bạch giản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ tâu hạch tội.