Có 1 kết quả:

bạch hao

1/1

bạch hao

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cỏ bạch hao