Có 1 kết quả:

bạch tàng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ mùa thu » vì cảnh vật như bị che khuất bởi sương thu trắng «. Cũng gọi là Bạch thương 白商.