Có 1 kết quả:

bạch câu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con ngựa trẻ khỏe màu trắng — Chỉ thời gian, ngày giờ.

Một số bài thơ có sử dụng