Có 1 kết quả:

bách nhất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một phần trăm. Đáng lẽ nói Bách phân chi nhất.