Có 1 kết quả:

tạo bạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đen và trắng. Chỉ phải và trái.