Có 1 kết quả:

hoàng thành

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bức tường vây quanh cung điện vua ở.