Có 1 kết quả:

hoàng triều

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đời vua hiện tại, dòng vua hiện tại — Bài Văn tế trận vong tướng sĩ của Nguyễn Văn Thành có câu: » …linh thời hộ hoàng triều cho bể lặng sóng trong… «.

Một số bài thơ có sử dụng