Có 1 kết quả:

minh sơn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ vào núi mà thề, bao giờ núi lở thì lời thề mới phai. Cũng nói Minh sơn thệ hải ( thề non hẹn biển ) hoặc Thệ hải minh sơn. Đoạn trường tân thanh có câu: » Đôi lời thệ hải minh sơn, làm con trước phải đền ơn sinh thành «.

Một số bài thơ có sử dụng