Có 1 kết quả:

mi sơn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người xưa thường vẽ mày xanh, nhìn giống như màu núi xanh ở xa, nên gọi là “mi sơn” 眉山.
2. Tên huyện ở Tứ Xuyên.

Một số bài thơ có sử dụng