Có 1 kết quả:

khán bất khởi

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Coi thường, khinh thị.