Có 1 kết quả:

xã hữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bạn bè giao thiệp trong cuộc sống chung ở đời. Tức là bạn không thân, chẳng hạn bạn đồng nghiệp.