Có 1 kết quả:

cấm trung

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trong cung cấm, nơi vua ở.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi vua ở, như Cấm tỉnh 禁省.

Một số bài thơ có sử dụng