Có 1 kết quả:

cấm thành

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cung thành. ◇Trần Vũ 陳羽: “Cửu trùng môn tỏa cấm thành thu, Nguyệt quá nam cung tiệm ánh lâu” 九重門鎖禁城秋, 月過南宮漸映樓 (Trường An ngọa bệnh thu dạ ngôn hoài 長安臥病秋夜言懷).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tường cao xung quanh cung điện vua ở.

Một số bài thơ có sử dụng