Có 1 kết quả:

phúc phận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái phần may mắn tốt lành đã được trời chia sẵn cho. Chỉ cuộc đời may mắn sung sướng do trời định.