Có 1 kết quả:

phúc thái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

May mắn tốt lành. Văn tế Nghĩa sĩ Trương Công Định của Nguyễn Đình Chiểu có câu: » Nay thác theo thần, xin dựng hộ một câu phúc thái «.