Có 1 kết quả:

phúc thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông thần đem lại may mắn tốt lành.