Có 1 kết quả:

phúc lộc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều may mắn tốt lành và tiền của trong nhà — Hai trong Tam đa. Phúc chỉ sự đông con cháu. Lộc chỉ sự làm quan cao có nhiều tiền của ( còn Thọ là sống lâu ). Đoạn trường tân thanh có câu: » Một nhà phúc lộc gồm hai, nghìn năm dằng dặc quan giai lần lần «.

Một số bài thơ có sử dụng