Có 1 kết quả:

phúc hoạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều may mắn được hưởng và điều tai vạ xảy tới. Đoạn trường tân thanh có câu: » Sư rằng phúc hoạ đạo trời, cỗi nguồn cũng bởi lòng người mà ra «.