Có 1 kết quả:

thu tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng người trước mùa thu. Truyện Hoa Tiên : » Tả nơi thu cảnh bàn nơi thu tình «.

Một số bài thơ có sử dụng