Có 1 kết quả:

khoa giáp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ sự đậu cao — Khoa giáp, khoa mục và giáp đệ: trở về sự thi đỗ. » Có gương khoa giáp, có nền đỉnh chung « ( Nhị độ mai ).

Một số bài thơ có sử dụng