Có 2 kết quả:

cảo bảncảo bổn

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bản viết nháp, chưa sửa chữa.

Từ điển trích dẫn

1. Bản thảo, nguyên cảo.
2. Tên cỏ thơm.