Có 1 kết quả:

không san

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Núi rừng u thâm ít người lai vãng. ◇Vi Ứng Vật 韋應物: “Lạc diệp mãn không san, Hà xứ tầm hành tích” 落葉滿空山, 何處尋行跡 (Kí toàn Tiêu san trung đạo sĩ 寄全椒山中道士) Lá rụng đầy núi trống, Biết đâu tìm dấu chân đi?

Một số bài thơ có sử dụng