Có 1 kết quả:

điếu viễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xa xôi, nói về đường đi.