Có 1 kết quả:

túc mễ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lúa gạo.

Một số bài thơ có sử dụng